آگهی نامه نوید یزد


مرکز سرگرمی های نوید یزد

.:بازگشت:.


بازی مهاجر غیرقانونی
شما یک مهاجر غیرقانونی هستید که میبایست از دست پلیس فرار کنید ، با حرکت موس از دست پلیس فرارکنید و هرچه بیشتر بتوانید فرارکنید و ماشینهای پلیس را به هم بکوبید ، امتیاز بیشتری کسب میکنید .